Gav Toye Artwork

21.10.2017 - quadrochrome canvas marked and scraped, 2017

[X]
 by Gav Toye